GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ, ενημερώνει τον κάθε επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κυπριακής Νομοθεσίας Περί Προσωπικών Δεδομένων, Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2016/679, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες, κανονιστικές πράξεις της Εποπτικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και από τους όρους που ακολουθούν.

“Υπεύθυνος επεξεργασίας” και “Εκτελών την επεξεργασία”: νοείται μόνο η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ, εκ Μεδούσης 2, Υdrogios House, 6059 Λάρνακα, τηλ. 24200826, τηλεομοιότυπο 24828290, email [email protected] .

“Υποκείμενο”: νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αφορούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα

“Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων”: νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχεία επικοινωνίας Μεδούσης 2 Υdrogios House, 6059 Λάρνακα, τηλ. 24200826, τηλεομοιότυπο 24828290, email  [email protected]

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγει και Επεξεργάζεται διαδικτυακά η Υδρόγειος:

Η Υδρόγειος διασφαλίζει τη θεμιτή, ασφαλή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της. Εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται στη βάση δεδομένων με τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα προσωπικά δεδομένα, είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση, ή το τηλέφωνο.

Τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν τα ίδια τα Υποκείμενα επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή των Υποκειμένων και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητη ανάλογα με τον σκοπό και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Κάθε φορά συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητηθεί από το Υποκείμενο (βλ. κατωτέρω «Σκοποί Επεξεργασίας»).

Σκοποί Επεξεργασίας από την Υδρόγειο:

1. Η επικοινωνία με το Υποκείμενο-επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου όταν απαιτείται και έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα έντυπα που είναι διαθέσιμα στον Διαδικτυακό Τόπο (όπως έντυπο υποβολής παραπόνου, θετικού σχολίου, επικοινωνίας, αίτησης πρόσληψης σε κενή θέση κ.λπ.)

2. Την επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων προσώπων για στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

3. Ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό:

 • Τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται από τον νόμο, κανονισμούς και οδηγίες της εποπτικής αρχής.
 • Την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων δραστηριοτήτων και πράξεων και/ή ασφαλιστικής απάτης.
 • Την αναβάθμιση και διατήρηση των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της.
 • Την έρευνα και στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
 • Υπό νόμιμες προϋποθέσεις, την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο βαθμό για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Ο Διαδικτυακός αυτός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Υδρογείου είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται ή να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της.

Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Υδρόγειο, τυχόν ανήλικοι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου της που διαβιβάζουν μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικες να ασκούν τη δέουσα και αρμόζουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Ασφάλεια των Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Υδρόγειο διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλεια τους και το απόρρητο. Η Υδρόγειος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία διαρροή, κλοπή ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια οργανωτική και τεχνική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Υδρόγειος δεν μπορεί να εγγυηθεί την  απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό της Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Η Υδρόγειος θα διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που συλλέγονται στους πιο κάτω, με τους οποίους τηρούνται συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

 • Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της που βρίσκονται υπό την εποπτεία της.
 • Σε εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, π.χ. Ιατρούς, Νοσοκομεία Ιδιωτικά ή Δημόσια, Δικηγόρους, Ελεγκτές, Νομικούς Συμβούλους ή Ασφαλιστικούς Αντιπροσώπους.
 • Σε εταιρείες συνδεδεμένες ή συμβεβλημένες ή συνεργαζόμενες.
 • Στις αντασφαλιστικές εταιρείες και/ή στους μεσάζοντες αντασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες έχει συνάψει ή πρόκειται να συνάψει συμβάσεις αντασφάλισης

Υποχρέωση αποκάλυψης δεδομένων που πηγάζει από την νομοθεσία και/ή κανονισμούς

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων γίνεται υποχρεωτικά και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε κάθε περίπτωση με την γραπτή συγκατάθεση του Υποκειμένου.
 • Σε περίπτωση έγερσης δικαστικής διαδικασίας μεταξύ της Υδρογείου και του Υποκειμένου ή της Εποπτικής Αρχής.
 • Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικού διατάγματος, σε περίπτωση που πρέπει να δοθούν πληροφορίες σε αρμόδιους φορείς και/ή εποπτικές αρχές δυνάμει των διατάξεων σχετικών νόμων.
 • Όταν η παροχή πληροφοριών επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Για την αποφυγή εξαπάτησης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή για να αποτρέψει την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.
 • Να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, μεταξύ άλλων για την πρόληψη ή τη διακοπή μιας επίθεσης στα συστήματα ή τα δίκτυά της.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στις ιστοσελίδες μας (www.ydrogios.com.cy, www.ydrogiosextranet.com, www.ydrogiosinsurance.info )

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του Ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούνται cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του ιστότοπου.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και ο ιστότοπος δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς.

Για παράδειγμα, κατά την περιήγησή σας στο www.ydrogios.com.cy αν επιλέξετε να μεταβείτε σε κάποιο μέσο κοινωνικής ή ενημερωτικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook ή το GoogleMaps, τότε αυτές οι υπηρεσίες παράγουν δικά τους cookies για να θυμούνται τη σύνδεση σας με αυτές αλλά και να καταμετρήσουν την ενέργειά σας.

Λόγω της φύσης των cookies, το www.ydrogios.com.cy δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα. Για παράδειγμα, για τα third party cookies του Facebook θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: http://www.facebook.com/help/cookies

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

 • Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=el
 • Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για τις ΗΠΑ: http://www.aboutads.info/choices
 • Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για την ΕΕ:  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
 • All About Cookies – http://www.aboutcookies.org (στα αγγλικά).

Σύνδεση με Διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου της Υδρογείου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η Υδρόγειος αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα Υποκειμένου

 • Να ανακαλέσει την συγκατάθεση του προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του (νοείται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση του προ της ανάκλησης)
 • Να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που έχουν συλλεχθεί και τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία, εάν δε συμβαίνει τούτο έχει επίσης το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα δεδομένα αυτά κατόπιν σχετικού αιτήματος του.
 • Να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή την συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν.
 • Να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό που συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν, εάν ανακαλέσει τη συγκατάθεση του, εάν αντιτίθεται στην επεξεργασία, δεν υπάρχουν πλέον επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας, εάν έγινε παράνομη επεξεργασία, εάν πρέπει να διαγραφούν τα δεδομένα βάση Νόμου ή εάν αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων, των περιορισμών τους μέχρι την επαλήθευση τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  Τηρουμένων των εξαιρέσεων των άρθρων 17 (3) και 18(2) του Νόμου.
 • Να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας σε αναγνώσιμη μηχανική μορφή και να τα διαβιβάζετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν.  Επίσης να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Να εναντιώνεται στην επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων, ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ εάν σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση.
 • Να εναντιώνεται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία τον επηρεάζει αρνητικά.

Η άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων του θα γίνεται με γραπτό αίτημα προς τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο τηλεομοιότυπο 24 828290  ή στο email [email protected] ή στην διεύθυνση Μεδούσης 2, Υdrogios House, 6059 Λάρνακα, με συστημένη επιστολή.  Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπόχρεος να του απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος του.  Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται λαμβανομένου υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων του.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί την επικοινωνία για οποιονδήποτε θέμα εν σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο της επιτρόπου.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία

P.O.Box 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλ: +357 22818456

Τηλεομοιότυπο: +357 22304565

Email: commissioner dataprotection.gov.cy

Τροποποίηση και/ή επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης

Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να τροποποιείται και/ή να επικαιροποιείται από καιρό εις καιρό, γι’ αυτό  τα Υποκείμενα πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές κάθε φορά που εισέρχονται στον ιστότοπο της Υδρογείου.