Λειτουργός Εξυπηρέτησης

Δεχόμαστε αιτήσεις για την άμεση πλήρωση της θέσης του Λειτουργός Εξυπηρέτησης, στα Γραφεία της Εταιρείας μας στην Λευκωσία από ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Κύρια Καθήκοντα:

 1. Επικοινωνία με υφιστάμενους και νέους πελάτες.
 2. Επικοινωνία με ασφαλιστικούς συμβούλους.
 3. Έκδοση προσφορών & συμβολαίων για πελάτες.
 4. Προετοιμασία συναντήσεων με πελάτες.
 5. Υποστήριξη στην διευθυντική ομάδα.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ Κολεγίου
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου, θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας. 
 • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  MS Office (Word, Excel, Power Point & Outlook). 
 • Κατοχή επαγγελματικών προσόντων σχετικών με τον ασφαλιστικό κλάδο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα και ευθύτητα χαρακτήρα.
 • Άτομο δυναμικό, συνεργάσιμο και με ομαδικό πνεύμα.  
 • Προηγούμενη πείρα στον ασφαλιστικό τομέα ή σε παρόμοια θέση θεωρείται απαραίτητη. 

Απολαβές & Άλλα Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών για όλες τις προαναφερόμενες θέσεις εργασίας, αναλόγως προσόντων και πείρας. Οι όροι εργοδότησης περιλαμβάνουν ωφελήματα όπως 13ος μισθό, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλιση Ζωής, Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κλπ.  


Αιτήσεις 


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν γραπτώς αποστέλλοντας στην πιο κάτω διεύθυνση πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι είναι κατάλληλα άτομα για την θέση, καθώς και αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών που κατέχουν, το αργότερο μέχρι τις 12/07/2024  


Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.   
Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.  
Διευθυντή Προσωπικού

YPERA INSURANCE CO. LTD


Τ.Θ. 40378, 6303 Λάρνακα
Τηλ: 24 200 813, Φαξ: 24 82 82 90, [email protected]

Υποβολή Βιογραφικού