Ναυτασφαλίσεις

Μεταφοράς Εμπορευμάτων / Marine Cargo

Το ασφαλιστήριο μεταφορών εμπορευμάτων (marine) προσφέρει στους εισαγωγείς ή εξαγωγείς εμπορευμάτων τη δυνατότητα κάλυψης των εμπορευμάτων τους που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, αέρος ή ξηράς, με βάση τις διεθνείς ρήτρες καλύψεις.

Πολλές επιχειρήσεις διακινούν τα εμπορεύματά τους εντός της Κύπρου με την αβεβαιότητα της καταστροφής κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Το Ασφαλιστήριο Μεταφοράς Εμπορευμάτων  αποζημιώνει την ζημιά ή απώλεια σε περίπτωση καταστροφής των εμπορευμάτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους.

  • Απώλεια ή ζημιά που αποδίδεται στη θεληματική και ανάρμοστη συμπεριφορά (κακόβουλη και με δόλο ενέργεια) στον ασφαλισμένο
  • Συνήθης διαρροή, συνήθης απώλεια βάρους και συνήθης φθορά του ασφαλισμένου φορτίου
  • Ακατάλληλη ή/και μη ικανοποιητική συσκευασία του φορτίου
  • Ζημιά ή απώλεια που οφείλεται στην εγγενή ατέλεια ή ελάττωμα (inherent vice) ή στη φύση και στις ιδιότητες των ιδίων των μεταφερόμενων φορτίων
  • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε καθυστέρηση του ταξιδιού
  • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην αφερεγγυότητα των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή ναυλωτών του πλοίου
  • Κίνδυνοι πολέμου και απεργιών. (Οι κίνδυνοι αυτοί καλύπτονται ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Ρήτρες Πολέμου και Απεργιών).